ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA เปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ NIA เปิดโอกาสในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

โครงการ “นวัตกรรมแบบเปิด” (OPEN INNOVATION) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2565

ทุนสนับสนุนในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท/โครงการ
 

สาขาที่เปิดรับ ได้แก่

- สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ เช่น ชีวเภสัชภัณฑ์ ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

- สาขาเศรษฐกิจการผลิตและการหมุนเวียน เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการของเสีย พลังงานเขียว

- สาขาเศรษฐกิจบริการและการแบ่งปัน เช่น ธุรกิจนวัตกรรมบริการ การขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมดิจิทัล
 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการมี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/xqg4onwcfzCjd9Rt5 

(เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนที่ 2)

ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นโครงการเข้าระบบ เพื่อรับการพิจารณาร่างข้อเสนอโครงการได้ที่ https://mis.nia.or.th/

สามารถศึกษาการลงทะเบียนผ่านระบบ mis และดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ได้ที่

https://bit.ly/3vVvzPZ
 

*เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2564 นี้
 

ที่มา : nia.or.th/Open-Innovation-2565-Northeast

Let's get cracking