​​​​​​​ภาษี e-Service คืออะไร ทำไมต้องจัดเก็บ

ภาษี e-Service คืออะไร ทำไมต้องจัดเก็บ

ภาษี e-Service คือภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่จัดเก็บจากการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จากต่างประเทศ 

เนื่องจากเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลที่ทำให้การใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นได้อย่างไร้พรมแดน โดยผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถเข้าถึงบริการจากต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เดิมกฏหมายกำหนดให้ผู้ใช้บริการในไทยทั้งผู้ประกอบการจด VAT และผู้ที่ไม่จด VAT เมื่อจ่ายเงินค่าบริการมีหน้าที่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้บริการจากต่างประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ดี ประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ประกอบการจด VAT มีการนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในส่วนนี้อย่างจำกัด

ผลที่เกิด
สร้างความไม่เป็นธรรมในภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความไม่เท่าเทียมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการไทยที่มีต้นทุนของภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ผู้ประกอบการต่างประเทศที่ไม่มี

ทางออก
กฏหมาย e-Service จึงถูกเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการหรือแพลตฟอร์มต่างประเทศที่มีรายรับจากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่ได้จด VAT ในไทยเกินกว่า 1.8 ล้านบาทในรอบระยะเวลาบัญชี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและมีหน้าที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการ e-Service แทนผู้ใช้บริการที่ไม่ได้จด VAT

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.rd.go.th/.../newsba.../2021/09/QAs_e-Service.pdf

Let's get cracking