REVIEWS (APP)

เป็นระบบรองรับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งการแสดงความคิดเห็นของลูกค้ามีผลต่อยอดการสั่งซื้อ ข้อความรีวิวที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์จึงต้องผ่านการอนุมัติจากเจ้าของเว็บไซต์ก่อน