การเลือก Flash Sale ที่ตั้งค่าไว้มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์

การเลือก Flash Sale ที่ตั้งค่าไว้มาแสดงที่หน้าเว็บไซต์

ใช้สำหรับกรณีที่มีการตั้งค่า Flash Sale ไว้หลายชุด ต้องทำการเลือกดึงมาแสดงที่หน้าเว็บไซต์

(ตัวอย่าง Flash Sale ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "เค้าโครง" แล้วหาหัวข้อ "Home" กดดำเนินการ และเลือกแก้ไข

2. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตเค้าโครง" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "พื้นที่"

3. เมื่อกดที่แถบ "พื้นที่" แล้ว ให้เลื่อนหา  "FlashDeal (product1)" แล้วกดแก้ไข


4. หลังกดแก้ไข จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตอินสแตนซ์" ขึ้นมา ให้กดไปที่แถบ "ข้อมูล"

5. หลังทำการกดที่แถบ "ข้อมูล" แล้ว ให้ดูที่หัวข้อ "product1 (product)" แล้วกดคลิกในช่องจำนวน ของหัวข้อ "อันดับ" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

6. หน้าต่าง "Select Flashsale" ให้กดเลือก Flash Sale ที่ต้องการดึงข้อมูล เสร็จแล้วให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง (*กดบันทึกเปลี่ยนแปลงที่ข้อ 3 ด้วย)

 

*หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ที่เมนู "เค้าโครง" ต้องไปกด "อัปเดตแคช" ที่เมนู "หน้ารวม" ด้วย