ข้อมูลสำหรับ Hosting และ Domain name

ข้อมูลสำหรับ Hosting และ Domain name

ID

ประเภท

เอกสาร/ข้อมูล

D1

กรณีจดโดเมนใหม่ .com

แจ้งโดเมน .com  ที่ต้องการจดใหม่

โดยสามารถเข้าไปเช็คโดเมนว่างได้ที่

http://who.is/

D2

กรณีจดโดเมนใหม่ .co.th (ลูกค้าประสาน ได้โดยตรง thnic.co.th)
และส่ง ID มาให้ Setup

หนังสือรับรองบริษัท

- ที่มีลายเซ็นรับกรรมการพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- พร้อมตราประทับ​​​​​​​

ชื่อโดเมนที่ใช้จด ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชื่อนิติบุคคล ที่เป็นภาษาอังกฤษ

- หลังจากผู้บริหารได้ประทับตราพร้อมเซ็นเอกสารดังกล่าวแล้ว กรุณา Scan ส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อดำเนินการต่อไป

- หนังสือรับรองต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

D3

กรณีย้ายโดเมนเนม .com .net

D3.1 ข้อมูลการเข้าจัดการของโดเมนเดิม จากผู้ให้บริการจดโดเมนเก่าเพื่อให้บริษัทดำเนินการต่อทั้งหมด (แนะนำ)

หรือ

D3.2 ขอ name server จากทางบริษัท เพื่อทำการเปลี่ยน
DNS มาที่   
    olga.ns.cloudflare.com
    tim.ns.cloudflare.com

ซึ่งหากมีการใช้อีเมลกับเจ้าอื่น รบกวนแจ้งล่วงหน้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่ จะทำการดึงค่า MX Record มาก่อนแจ้ง Name Server ให้กับท่าน

หรือ

D3.3 กรณีลูกค้าต้องการจัดการ ค่า Domain เอง สามารถสมัคร เปิด 
cloudflare.com และเชิญ มาที่ email 
​​​​​​​
gustjira@hotmail.com เพื่อเข้าไปจัดการตั้งค่าให้