เนื้อหา: ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ระบบการจัดการเนื้อหาเกี่ยวกับไฟล์ดาวน์โหลดของตัวเว็บไซต์

ตัวอย่างข่าวสารที่หน้าเว็บไซต์

- Item: แสดงเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้
- หมวดหมู่: ตัวจัดการหมวดหมู่ของดาวน์โหลด


Item
แสดงเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้ แบ่งการใช้งานเป็น เพิ่มรายการ กับ ดำเนินการ

1. ช่องกรอกค้นหา
ใช้สำหรับกรอกค้นหาเอกสารดาวน์โหลด

2. ปุ่มเพิ่มรายการ
ใช้สำหรับเพิ่มรายการใหม่ เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มรายการ จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 2 แถบ

  2.1 บทนำ


    1) ชื่อ: ตั้งชื่อรายการ แบ่งตามภาษา เช่น ชื่อ (th) เป็นที่ใส่ชื่อรายการหน้าภาษาไทย
    2) Slug: ตั้งชื่อ Slug ของรายการ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
    3) สถานะ: เลือก แสดง เพื่อให้แสดงรายการ หรือเลือก ซ่อน เพื่อทำการซ่อนรายการ
    4) รายการที่เกี่ยวข้อง: เลือกความสัมพันธ์ของรายการ เป็นแบบอัตโนมัติ และ แมนนวลจัดการด้วยตัวเอง
    5) หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ผลงานที่ต้องการให้รายการนี้ไปอยู่    6) บทนำ: ช่องกรอกบทนำของรายการ แบ่งตามภาษา เช่น Intro (th) เป็นที่ใส่บทนำหน้าภาษาไทย
    7) URL: ช่องกรอก Url ของรายการ
    8) ลิงค์ดาวน์โหลดจากภายนอก: ช่องกรอก Url จากภายนอก เช่น https://drive.google.com/
    9) Attachment: ช่องแนบไฟล์ โดยการลากไฟล์จากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ Choose file หรือกดคลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ (ขนาดไม่เกิน 10mb หากเกินแนะนำให้บีบไฟล์หรือใช้เป็นลิงก์ใส่ลิงค์ในข้อ 8) แทน)

  2.2 แถบรายละเอียด
​​​​​​​
  เนื้อหา: ช่องกรอกรายละเอียดของรายการ แบ่งตามภาษา เช่น เนื้อหา (th) เป็นที่ใส่รายละเอียดของรายการหน้าภาษาไทย

​​​​​​  *หลังทำการบันทึก ให้กดแก้ไข จะมีแถบเพิ่มมาอีก 3 แถบ 

  2.3 รูปภาพ: แถบเพิ่ม หรือแก้ไขรูปที่มีการใส่ไว้
        วิธีใช้งาน: ​​​​​​​ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​​​​


        1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​​​​​        2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​
​​​​​​​
  ​​​​​​​      แก้ไข


  ​​​​​​​      แถบ Intro
​​​​​​​          1) File Replace: ไว้สำหรับเปลี่ยนรูปใหม่ โดยลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวาง หรือกดคลิกที่ปุ่ม Browse แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​          2) ชื่อ: ใส่ชื่อหัวข้อรูป แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อหัวข้อรูปหน้าภาษาไทย
​​​​​​​          3) สถานะ: 
              - เปิดใช้: เลือกเพื่อแสดงรูปนี้
              - ปิดใช้งาน: เลือกเพื่อปิดการแสดงรูปนี้

          *ฟิลด์อื่น ๆ ด้านล่าง และแถบอื่น ๆ ไม่ได้ใช้งานในระบบนี้

  2.4 ปรับแต่ง SEO    1) ชื่อ: ตั้งชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น ชื่อ (th) เป็นที่ใส่ชื่อหัวข้อปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย
    2) คำอธิบาย: ช่องกรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO แบ่งตามภาษา เช่น คำอธิบาย (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดปรับแต่ง SEO หน้าภาษาไทย

  2.5 ลิงก์เว็บ: เป็นแถบที่แสดงให้ทราบว่ารายการที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง    1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำแกลอรี่ไปใช้งาน
    2) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงก์เว็บ
     ​​​​​​​  - ลบ: ลบลิ้งค์ออกจากเว็บไซต์ที่เลือก

3. ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการรายการที่มีการสร้างไว้แล้ว
​​​​​​​- แก้ไข: แก้ไขรายการที่ทำการเพิ่มไว้
​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบรายการที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง


หมวดหมู่
ตัวจัดการหมวดหมู่ของเอกสารดาวน์โหลด ที่ใช้เชื่อมกับ item แบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน


​​​​​​​  ​​​​​​​1. ส่วนแสดงหมวดหมู่ทั้งหมด แก้ไข/ ลบ หมวดหมู่ที่ต้องการได้
  2. เพิ่มหมวดหมู่ : กดปุ่มเพิ่มหมวดหมู่ตรงบนขวา จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

            1) ชื่อ: ช่องกรอกชื่อหมวดหมู่ แบ่งตามภาษา เช่น ชื่อ (th) เป็นที่ใส่ชื่อหมวดหมู่หน้าภาษาไทย
            2) Slug: ช่องกรอกชื่อ Slug ของหมวดหมู่ ให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)
            3) สถานะ: เลือก แสดง เพื่อให้แสดงหมวดหมู่ หรือเลือก ซ่อน เพื่อทำการซ่อนหมวดหมู่
            4) Parent: เลือกให้หมวดหมู่ใหม่ เป็นหมวดหมู่ย่อย (หากไม่ต้องการให้เป็นหมวดหมู่ย่อยไม่ต้องเลือก)
            5) คำอธิบาย: ช่องกรอกรายละเอียดหมวดหมู่ แบ่งตามภาษา เช่น คำอธิบาย (th) เป็นที่กรอกรายละเอียดหมวดหมู่หน้าภาษาไทย