การตั้งค่าคอมมิสชั่น สำหรับกลุ่มลูกค้า (Dealer)


การตั้งค่าคอมมิสชั่น สำหรับกลุ่มลูกค้า (Dealer)
เป็นระบบตั้งค่าคอม

(ตัวอย่าง คอมมิสชั่น ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "ผู้ใช้งาน"


2. เลื่อนไปที่หัวข้อ "ลูกค้า" -> "กลุ่ม" -> เลือกกลุ่มที่ต้องการ -> กดปุ่ม "ดำเนินการ" -> "แก้ไข"


3. ทำการติ๊กที่ช่อง "เปิดใช้งานคอมมิสชั่น" จะแสดงแถบ "คอมมิสชั่น" ขึ้นมาด้านบน


​​​​​​​4. ทำการตั้งค่าต่างๆ ในแถบ "คอมมิสชั่น"

    1) อัตราค่าคอม : ระบุอัตราค่าคอมมิสชั่นเมื่อ User นี้ทำการซื้อสินค้าเป็นตัวเลข หรือได้รับค่าคอมมิสชั่นจากลูกทีม เช่น 10 (เท่ากับ 10%)
    2) ประเภทราคา : เลือกประเภทราคาของค่าคอมมิสชั่น
        - เปอร์เซ็นต์ : เลือกเปอร์เซ็นต์ จะได้รับค่าคอมมิสชั่นเป็น % จากยอดคำสั่งซื้อ
          เช่น ระบุอัตราค่าคอมเป็น 10 ซื้อสินค้า A 1,000 บาท ได้รับค่าคอมมิสชั่น 100 บาท   
          (ไม่ว่าจะยอดคำสั่งซื้อจะกี่บาท ก็จะได้รับค่าคอมมิสชั่น 10% จากยอดคำสั่งซื้อ)     
    
        - ค่าคงที่ : เลือกค่าคงที่ จะได้รับค่าคอมมิสชั่นเป็นค่าคงที่จากยอดคำสั่งซื้อ
          เช่น ระบุอัตราค่าคอมเป็น 50  เมื่อซื้อสินค้า B 2,000 บาท ได้รับค่าคอมมิสชั่น 50 บาท
          (ไม่ว่าจะยอดคำสั่งซื้อจะกี่บาท ก็จะได้รับค่าคอมมิสชั่น 50 บาท จากยอดคำสั่งซื้อ)

    3) คำนวนจาก downline : เลือกว่าจะกลุ่มนี้จะได้รับค่าคอมมิสชั่นจากยอดคำสั่งซื้อของ Downline หรือไม่
    4) ตั้งค่าคอมตามสินค้า : ใช้สำหรับกรณีที่ต้องการตั้งค่าคอมมิสชั่นเฉพาะบางสินค้าเท่านั้น ให้ปรับเป็น "ใช่" จะเพิ่มแถบ "สินค้าคอมมิสชั่น" ขึ้นมา

            แถบ "สินค้าคอมมิสชั่น" ให้กดปุ่ม "เพิ่มสินค้า" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

            1) Product Sku : กดเพื่อเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่าคอมมิสชั่น
            2) Commission Type : เลือกประเภทค่าคอมมิสชั่น
                - เปอร์เซ็นต์ : เลือกเปอร์เซ็นต์ จะได้รับค่าคอมมิสชั่นเป็น % จากการสั่งซื้อสินค้าที่เลือก
                เช่น ระบุอัตราค่าคอมเป็น 10 ซื้อสินค้า A 1 ชิ้น ได้รับค่าคอมมิสชั่น 10% ของราคาสินค้า A  
                (ทุกการสั่งซื้อสินค้า A 1 ชิ้น จะได้รับค่าคอมมิสชั่น 10% จากราคาสินค้า A)     
    
                - ค่าคงที่ : เลือกค่าคงที่ จะได้รับค่าคอมมิสชั่นเป็นค่าคงที่จากการสั่งซื้อสินค้าที่เลือก
                เช่น ระบุอัตราค่าคอมเป็น 50  เมื่อซื้อสินค้า B 1 ชิ้น ได้รับค่าคอมมิสชั่น 50 บาท
                (ทุกการสั่งซื้อสินค้า B 1 ชิ้น จะได้รับค่าคอมมิสชั่น 50 บาท)

            3) Commission Rate : ระบุอัตราค่าคอมมิสชั่นเมื่อ User นี้ทำการซื้อสินค้าเป็นตัวเลข เช่น 10 (เท่ากับ 10%)
            4) Status : เลือกปรับสถานะให้คอมมิสชั่นนี้ทำงานหรือไม่ทำงาน