การตั้งค่าระบบ Flash sale

การตั้งค่าระบบ Flash sale

Flash sale เป็นการลดราคาสินค้าตามช่วงเวลาที่กำหนด

(ตัวอย่าง Flash sale lที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:  Flash sale
​​​​​​​
​​​​​​​

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"

 

2. กดคลิกที่เมนู "แฟลชเซล"

 

3. หลังกดคลิกเมนู "แฟลชเซล"  จะแสดงหน้า "แฟลชเซล" โดยแบ่งการใช้งานเป็น 2 ส่วน

 

     3.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มแฟลชเซล

          หลังกกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มแฟลชเซล" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา หน้าต่าง "เพิ่มแฟลชเซล"

          1) Start Date : ระบุวันเริ่มแฟลชเซล

          2) End Date : ระบุวันหมดแฟลชเซล

          3) Title : กรอกชื่อแฟลชเซล

          4) Note : กรอกรายละเอียดของแฟลชเซลนั้น ๆ

          5) Start Time : ระบุเวลาเริ่มแฟลชเซล

          6) End Time : ระบุเวลาหมดแฟลชเซล

          7) Slug : กรอก slug ของแฟลชเซลนั้น ๆ เช่น flash_sale_1_to_30_may_65 เป็นต้น
             - กรอกเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ไม่ควรกรอกภาษาไทย
             - ห้ามใส่สัญลักษณ์ต่าง ๆ
             - ห้ามเว้นวรรค ให้ใส่เครื่องหมาย _ หรือ - แทน

     3.2 ส่วนที่ 2 : ปุ่มดำเนินการ

          ใช้สำหรับแก้ไข/ ลบ แฟลชเซลที่ทำการเพิ่มไว้

4. เมื่อกดเพิ่มแฟลชเซลเรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู "รายการสินค้า"

5. หลังกดคลิกเมนู "รายการสินค้า"  จะแสดงรายการสินค้าทั้งหมดที่มีการใส่ไว้ ให้ทำการเลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่าแฟลชเซล แล้วกดปุ่มดำเนินการ -> เลือก "ส่วนลด"

6. หลังกดส่วนลด จะแสดงหน้าต่าง "อัปเดตผลิตภัณฑ์" ที่เลือกขึ้นมา โดยจะแสดงที่หน้าแถบ "ส่วนลด"
    ให้ทำการติ๊กที่ "ตามช่วงเวลา"

7. เมื่อกดติ๊ก "ตามช่วงเวลา" จะแสดงข้อมูลใหม่ขึ้นมา

     1) กดช่วงเวลา จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้เลือกช่วงเวลา ที่ทำการเพิ่มไว้ในข้อ 3.1
           *สินค้า 1 ตัว เลือกช่วงเวลาได้เพียง 1

     2) กดที่ ดำเนินการ -> แก้ไข จะแสดงหน้าต่างใหม่ "อัปเดตส่วนลด" ขึ้นมา ให้ทำการกรอกราคาที่ลดแล้วลงไป
         เช่น สินค้ากระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน ปกติราคา 462 ทำการระบุราคาลดเป็น 450 เป็นต้น

     3) หลังทำการกรอกข้อมูลทั้งข้อ 1) และข้อ 2) แล้ว ให้ทำการกดบันทึกเปลี่ยนแปลง เป็นอันเสร็จสิ้น

*ตัวอย่างการใช้งานระบบ Flash Sale

การนำลิงก์หน้าช่วงเวลา flash sale ที่สร้างไว้ หรือลิงก์สินค้า flash sale ไปใส่ที่แบนเนอร์

เข้าไปแก้ไขแบนเนอร์ที่เลือก แล้วเลื่อนลงไปตรงช่อง URL ทำการใส่ลิงก์ แล้วกดบันทึกเปลี่ยนแปลง โดยแยกเป็น 2 แบบดังนี้
    1) ลิงก์หน้าช่วงเวลา flash sale
        - ให้พิมพ์ /products/flashsale/ตามด้วย slug ของช่วงเวลา flash sale ที่สร้างไว้ ลงไปที่ช่อง URL ของแบนเนอร์
           เช่น /products/flashsale/flashsale18to30

 

    2) ลิงก์สินค้า flash sale
        - ไปที่สินค้า flash sale แล้วทำการ copy url ด้านบนสินค้า ตั้งแต่ /product เป็นต้นไป ไปวางที่ช่อง URL ของแบนเนอร์
           เช่น /products/product/1855-กระดาษชานอ้อยชุบน้ำมัน-