งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย”

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย”
(INNOVATION THAILAND ALLIANCE)

งานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย” (INNOVATION THAILAND ALLIANCE)  โดยมีหน่วยงานชั้นนำของประเทศจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสมาคมธุรกิจ จำนวน 73 องค์กร เพื่อสร้างพันธมิตรนวัตกรรมไทยที่จะก่อให้เกิดพลังที่ยิ่งใหญ่ในการพลิกฟื้นประเทศด้วยนวัตกรรมไทย ผ่านการสื่อสารให้เกิดการรับรู้และภาคภูมิใจในนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่จะสร้างให้เกิดภาพลักษณ์นวัตกรรมของประเทศและขับเคลื่อนนประเทศไทยให้ติด 1 ใน 30 อันดับของประเทศที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมของโลก ภายในปี 2573 เพื่อก้าวสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม 

โดยภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “พันธมิตรนวัตกรรมไทย...สู้วิกฤตโลก” จากผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำในเครือข่ายจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รวมถึงมีการนำเสนอ “ก้าวต่อไปของนวัตกรรมประเทศไทย” ในส่วนเครือข่ายนวัตกรรมประเทศไทย และแดชบอร์ดนวัตกรรมประเทศไทย โดยผู้บริหารสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ 

ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่
https://web.facebook.com/Innovation.THA/videos/1862396590605557

ที่มา:
https://www.nia.or.th/INNOVATION-THAILAND-ALLIANCE

Let's get cracking