NIA เปิดสำนักงานภูมิภาคแห่งแรก มุ่งดัน ‘เชียงใหม่’ สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งนวัตกรรม

NIA เปิดสำนักงานภูมิภาคแห่งแรก มุ่งดัน ‘เชียงใหม่’ สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งนวัตกรรม

NIA เปิดตัวสำนักงานภูมิภาคแห่งแรก พร้อมแผนยกระดับนวัตกรรมใน 11 จังหวัดภาคเหนือ มุ่งดัน ‘เชียงใหม่’ สู่การเป็นศูนย์กลางภูมิภาคแห่งนวัตกรรม

สำนักงานภาคเหนือ NIA หรือ ‘NIA Northern Regional Connect’ ตั้งอยู่ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ดำเนินงานครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และ 3 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง รวม 11 จังหวัด

พร้อมเดินหน้าต่อยอดผลักดันเชียงใหม่สู่ “จังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาคภาคเหนือ” เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ มีความพร้อมสู่การเป็นเมืองนวัตกรรม มีโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมหลากหลาย มีสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคที่สามารถเป็นแหล่งผลิตนวัตกรได้ และมีสภาพแวดล้อมที่พร้อมต่อการเป็นบ้านหลังใหม่ของดิจิทัลโนแมดและสตาร์ทอัพจากทั่วโลก

โดยสำนักงานภาคเหนือจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม (System Integrator) ระหว่างกลไกด้านนวัตกรรมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างกิจกรรมทางด้านนวัตกรรมในพื้นที่ โดย NIA วางแผนพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่และภูมิภาค ภายใต้กลไก 3 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนด้านการเงิน (Finance) การสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายภูมิภาค (Network) และการบริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent)

ตั้งเป้าภายใน 5 ปี จะเกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 3,000 อัตรา มีการเข้าถึงนวัตกรรมทางด้านสังคมของตัวแทนชุมชนไม่น้อยกว่า 400 คน เกิดการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น 263 ล้านบาท และก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดของภาคเหนือ (GPP) เพิ่มขึ้น 0.042% และเกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้น 0.0011%

ที่มา: https://www.nia.or.th/NIA-Northern-Regional-Connect

Let's get cracking