งาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” หรือ SITE 2021

งาน “STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021” หรือ SITE 2021

เริ่มวันที่ 15 - 18 กันยายน 2564จัดขึ้นภายใต้แนวคิด การเปล่งประกายแห่งเทคโนโลยีเชิงลึก ‘DEEP TECH RISING : The Next Frontier of Innovation’ เพื่อนำเสนอโอกาสการยกระดับเทคโนโลยีเชิงลึกที่ถือเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับการขับเคลื่อนประเทศใน 5 สาขา ได้แก่ เกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) การแพทย์ (MedTech) อวกาศ (SpaceTech) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนสําหรับ บุคคล (AI Robotic Immersive IoT: ARI-Tech)ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่เชื่อมโยงการดำเนินงานยุทธศาสตร์ของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งผลักดันให้เกิดระบบนิเวศของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึกผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

DeepTech

เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึกที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนบนพื้นฐานจากการวิจัยระดับสูง ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันบนฐานของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถสร้างตลาดใหม่และพลิกโฉมธุรกิจในปัจจุบันได้
Innovations based on applied technologies that require advanced scientific R&D, resulting in significant competitive advantage from defensible intellectual property, with the potential to create new markets and disrupt existing industries.

AgTech (Agricultural Technology)

เทคโนโลยีประยุกต์ที่ใช้ในการทำเกษตรกรรม เพื่อมาอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเกษตรยุคใหม่ เพื่อที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำการเกษตร เช่น สภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่แน่นอน ผลกระทบจากภัยพิบัติ ประสิทธิภาพในการทำการเกษตรที่ต่ำ เป็นต้น
Applied technologies used in farming, to facilitate the lives of smart farmers, to overcome traditional barriers to successful harvest, for example, unpredictable climate, disaster aftermaths, or low productivity etc.

FoodTech (Food Technology)

เทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราผลิต เลือก ส่ง เสิร์ฟ และลิ้มรสอาหาร ฟู๊ดเทคยังรวมถึงแนวทางของผู้ผลิตอาหารในการปรับตัวให้เข้ากับนิสัยและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป เช่น ต้องการอาหารที่มีประโยชน์และมีความยั่งยืนมากขึ้น
FoodTech are technologies used to reshape the way we produce, choose, deliver, serve, and enjoy food. It also encompasses the adaptations to the changing habits and demands of the consumers, requiring healthier and more sustainable diets

MedTech (Medical Technology)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโซลูชั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและช่วยชีวิตผู้คน เทคโนโลยีการแพทย์ ครอบคลุมการเดินทางของผู้ป่วยทุกขั้นตอนตั้งแต่ การป้องกันโรค การวินิจฉัย การติดตาม การรักษา และการดูแลผู้ป่วย
Products, services, or solutions designed to improve people's well-being and save lives. MedTech covers every phase of the patient's journey - prevention, diagnosis, monitoring, treatment, and care.

SpaceTech (Space Technology)

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจอวกาศ รวมไปถึงกิจกรรมนอกพื้นผิวโลก เช่น การสื่อสารผ่านดาวเทียม หรือ ระบบขับเคลื่อนยานอวกาศ เป็นต้น
Technologies related to space exploration and extra terrestrial activities such as satellite communications or spacecraft propulsion systems.

ARITech ( AI , Robotics , Immersive , IoT Technology )

กลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูง ประกอบไปด้วย A - Artificial Intelligence หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ R - Robotics หรือ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ I - Immersive หรือ เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง โดยอาศัยการเชื่อมโยงและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (IoT) ทำให้เราสามารถช่วยวิเคราะห์หรือจัดเก็บข้อมูลและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างมหาศาล เพื่อนำมาพัฒนาเป็นาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค
ARITech is a group of advanced technologies - AI, Robotics, and Immersive (or virtual reality) technology. ARITech is cordially supported by data connectivity via Internet of Things (IoT), allowing us to analyze and store massive amount of usage and behavioral data, which could be personalized into better products or services to the end-users.

ที่มา: https://site.nia.or.th/about-site-2021

Let's get cracking