ขั้นตอนการดำเนินงานการตลาด Google Adword

ขั้นตอนการดำ าเน นงานการตลาดำ Google Adword มีดำงน :
1.ลูกค้า แจ้งระบุ ค้ย์เวิรดโฆษณา ตามที่ตองการในค้ร! งแรก หร#อใหที่างบุรษ!ที่ฯ แนะน%าค้ย์เวิรดในการโฆษณาเสนอลูกค้า /ลูกค้า
สามารถปร!บุเปลูย์นค้ย์ที่แนะน%าได แลูะ ค้อมเฟิรมค้ย์เวิรดในการจ้!ดที่%า (จ้%านวินค้ย์ขึ้,นอย์ตามแพจ้เกจ้ที่ที่างบุรษ!ที่ฯดแลู)
2.การเขึ้าไปจ้!ดการระบุบุ Google Adword ที่%าได 2 กรณ ( เกย์วิขึ้องก!บุเงนเตมค้าโฆษณา ซึ่,งจ้ะตองผูกก!บุบุ!ตรเค้รดตลูกค้า
หร#อการเตมเงนเขึ้าสระบุบุ Google Adword จ้ากลูกค้าโดย์ตรงเที่าน! น )
- กรณ ลูกค้าเค้ย์ม Account ก!บุที่าง Google Adword อย์แลูวิ ลูกค้าสามารถสง Account Google ID ใหที่างที่มงาน
เขึ้าไปบุรหารจ้!ดการไดเลูย์
- กรณ ลูกค้าไมเค้ย์ม Account ก!บุที่าง Google Adword บุรษ!ที่ฯ จ้ะที่%าการสราง Account ใหลูกค้า เพ#อใหลูกค้าไดเขึ้าส
ระบุบุ ที่%าการเตมเงนค้าโฆษณา
3. หากค้ย์เวิรดที่%าการ Setting เรย์บุรอย์แลูวิ ที่มงานจ้ะแค้0ปการแสดงผูลูขึ้องค้ย์น! นๆ ที่ที่%าการตลูาดแจ้งใหลูกค้าร!บุที่ราบุ (ลูกค้า
สามารถเช็3ค้ดวิย์ต!วิเองไดจ้ากเวิ3บุค้นหา Google พมพค้ย์ที่ฝากโฆษณา การเช็3ค้งานจ้ะตองเช็3ค้งานช็วิง 9.00 – 12.00 น.
เที่าน! น)
4.ช็วิงเวิลูาในการดแลู ลูกค้าสามารถแจ้งการเปลูย์นแปลูงค้ย์เวิรดได หากมการเปลูย์นแปลูงแนะน%าใหเปลูย์นเด#อนลูะค้ร! ง หร#อ
บุรษ!ที่ฯ จ้ะแนะน%าค้ย์เวิรดให กรณที่ค้ย์น! นๆ มการค้นหานอย์ แลูะใช็งานไมได