สถานะการจอง

       1) สถานะการจอง: เลือกสถานะการจอง ดังนี้
             - Unpaid: ยังไม่ชำระเงิน
             - Paid: ชำระเงินแล้ว
             - Cancled: ยกเลิก