Adding a product type "Tours"

 

การเพิ่มสินค้าประเภท "ทัวร์"

เป็นการเพิ่มสินค้าประเภท "ทัวร์" โดยเชื่อมกับระบบต่าง ๆ ก่อนนำไปแสดงที่หน้าเว็บไซต์

(ตัวอย่าง สินค้าประเภท "ทัวร์" ที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"


2. เลือกเมนู "สินค้า" -> "รายการสินค้า" จะแสดงรายการสินค้า ที่เพิ่มไว้


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มสินค้า": เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างประเภทสินค้า ให้เลือก "ทัวร์"


  2.1.1 แถบ "รายละเอียด": ทำการกรอกข้อมูลเฉพาะข้อที่ระบุ


    1) หมวดหมู่: เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการให้สินค้าไปอยู่ที่หมวดหมู่นั้น ๆ
        (คู่มือการสร้างหมวดหมู่: https://kb.salesone.co/th/c/kb/add_catergory)
    2) ชื่อ: กรอกชื่อทัวร์
    3) ราคา: ระบุราคาขายทัวร์
    4) RTP Price: ระบุราคาก่อนขายของทัวร์
    5) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม: เลือกติ๊กให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
        (หากไม่ต้องการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มให้กดติ๊กออก)
    6) แท็ก: เลือกแท็กที่เกี่ยวข้อง

    7) คำอธิบาย: กรอกรายละเอียดของทัวร์

  2.1.2 แถบ "รูปภาพ"

    1) ช่องวางไฟล์ที่นี่: สำหรับใส่รูปสินค้า โดยการลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางในช่อง "วางไฟล์ที่นี่"
        หรือกดคลิกที่ช่อง "วางไฟล์ที่นี่" แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ (ใส่ได้มากกว่า 1 รูป)
    2) ปุ่มดำเนินการ
        - แก้ไข: กดเพื่อแก้ไขรูปภาพ (เปลี่ยนรูปใหม่แทนตำแหน่งเดิม)
        - ลบ: กดเพื่อลบรูปสินค้าที่ไม่ต้องการออก เมื่อกดลบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาให้ยืนยันก่อนลบ

    หลังจากใส่ข้อมูลทั้งข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 แล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วกดแก้ไขตัวที่เพิ่งเพิ่มไป จะมีแถบใหม่เพิ่มขึ้นมา

  2.1.3 แถบ "จอง" : ดูตัวอย่างทัวร์ที่เพิ่มไว้ได้ ที่นี่ 


       1) เพิ่มช่อง: เมื่อกดจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้กรอกรายละเอียด


       1.1) ชื่อ: ระบุชื่อแพ็คเกจจอง
       1.2) สถานะ: เลือกสถานะที่เกี่ยวข้อง
              - เปิดจอง: เปิดการจองทัวร์
              - ปิดการจอง: ปิดการจองทัวร์
              - เต็มแล้ว: *อยู่ระหว่างพัฒนา
              - จองสำรอง: *อยู่ระหว่างพัฒนา
       1.3) สาขา: เลือกสาขาที่สร้างไว้
       1.4) ประเภทเวลา: เลือกประเภทเวลาจอง
              - เฉพาะเจาะจง: เปิดจองเฉพาะวัน/ เดือน/ ปี ที่ระบุ ตัวเลือกนี้จะแสดงปฏิทินขึ้นมาให้เลือก 
              - ประจำ: เปิดจองตลอด
              - นัดหมาย: *อยู่ระหว่างพัฒนา
       1.5) ประเภท: จะแสดงเมื่อทำการเลือกข้อ 1.4) เป็นเฉพาะเจาะจง มีให้เลือกระหว่าง Single กับ Multiple
              - Single: แสดงปฏิทินชุดเดียว
              - Multiple: สามารถกดเพิ่มปฏิทินได้มากกว่า 1 ชุด เหมาะสำหรับทัวร์ที่มีระยะเวลาหลายวันและระบุเฉพาะเจาะจง
                เช่น ทัวร์เที่ยวต่างประเทศ 4 วัน 3 คืน วันที่ 20 - 23 Oct 2023, 27 - 30 Oct 2023, 3 - 6 Nov 2023 เป็นต้น (ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง)       1.6) เลือกวันที่: จะแสดงเมื่อทำการเลือกข้อ 1.4) เป็นเฉพาะเจาะจง ให้เลือกวัน/ เดือน/ ปี สำหรับเปิดจองทัวร์


       1.7) ตารางเวลา: เลือกระหว่าง "เต็มวัน" กับ "ช่วงเวลา"
              (กรณีเลือกช่วงเวลาจะมีให้ติ๊กเลือกวันที่จองได้ เช่น เสาร์ อาทิตย์ เป็นต้น
       1.8) ตัวเลือก: เลือกตัวเลือกที่สร้างไว้ สามารถเลือกได้กว่า 1 เช่น Package: จุดชมวิว, Type: ผู้ใหญ่
       1.9) รหัสแพ็กเกจ: จะแสดงขึ้นมาเมื่อทำการเลือกข้อ 1.8) โดยรวมตัวเลือกจากข้อ 1.8) ไว้ด้วยกัน เช่น จุดชมวิว+ผู้ใหญ่
       1.10) ตัวเลือกพิเศษ: จะแสดงตัวเลือกพิเศษทั้งหมดที่สร้างไว้ กดติ๊กเลือกตัวเลือกพิเศษที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ เช่น ไกด์นำเที่ยว
              - จำนวน: ระบุจำนวนของตัวเลือกพิเศษ เช่น 10
                (ตัวเลือกพิเศษนี้ใช้งานได้ 10 ครั้งต่อการจองในวันนั้น ๆ )
              - จำนวนสูงสุด: ระบุจำนวนสูงสุดที่เลือกได้
                (จำนวนตัวเลือกพิเศษที่เลือกเพิ่มได้ตอนจองทัวร์ )
              - ราคา: ระบุราคาของตัวเลือกพิเศษ

        เมื่อกรอกครบหมดแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง

  2.1.3 แถบ "ลิงค์เว็บ": แถบที่แสดงให้ทราบว่าสินค้าที่เลือกมีการนำไปใช้ที่เว็บไซต์ไหนบ้าง

​​​​​​​

​​​​​​​
  ​​​​​​​        1) เพิ่มเว็บ: เพิ่มเว็บที่ต้องการนำสินค้าไปใช้งาน
              (ตอนเลือกหมวดหมู่ หากเว็บไซต์มีหมวดหมู่ย่อย ต้องเลือกทั้งหมวดหมู่หลักและหมวดหมู่ย่อย)
  ​​​​​​​        2) ดูสินค้า: ดูสินค้าที่มีการนำไปใช้งาน
  ​​​​​​​        3) ดำเนินการ: ตัวจัดการลิงค์เว็บ
    ​​​​​​​          - แก้ไข: แก้ไขรายละเอียดการนำสินค้าไปใช้ที่เว็บไซต์ที่เลือก
  ​​​​​​​          ​​​​​​​  - ลบ: ลบสินค้าออกจากเว็บไซต์ที่เลือก

  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการการจองที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขการจองที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบการจองที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง
​​​​​​​