Adding branches (for Tours)

​​​​​​​​​​​​​​

 

การเพิ่มสาขา (สำหรับทัวร์)

การเพิ่มสาขาต่าง ๆ สำหรับนำไปเชื่อมกับการจองทัวร์

(ตัวอย่าง สาขาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สินค้าและบริการ"

​​​​​​​


2. เลือกเมนู "การจอง" -> "สาขา" จะแสดงรายการสาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มไว้

​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มสาขา"
     2.1.1 แถบ "บทนำ"

       ทำการกรอกข้อมูลเฉพาะ 3 ข้อ ด้านล่าง
       1) Store Name: ตั้งชื่อสาขา
​​​​​​​​​​​​​​       2) Slug: กรอก Slug ที่เกี่ยวข้อง (จะขึ้นอัตโนมัติเมื่อทำการกรอกชื่อ Store Name แต่ควรเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ)
       3) Company: เลือกบริษัท

     2.1.2 แถบ "ที่อยู่": กรอกเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ แล้วกดปุ่มบันทึกเปลี่ยนแปลง

​​​​​​​

​​​​​​​
     หลังจากกรอกทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง 

  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการสาขาที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขสาขาที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบสาขาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง