Adding a branch

​​​​​​​


​​​​​​​
การเพิ่มสาขา

การเพิ่มสาขาต่าง ๆ ให้กับที่พัก

(ตัวอย่าง สาขาที่แสดงหน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "จัดการห้องพัก"


2. เลือกเมนู "สาขา" จะแสดงรายการสาขาต่าง ๆ ที่มีการเพิ่มไว้

​​​​​​​


  2.1 ปุ่ม "เพิ่มสาขา"
     2.1.1 แถบ "บทนำ"


​​​​​​​

​​​​​​​       1) Store name : กรอกชื่อสาขา เช่น Hotel A Bangkok, Hotel A Pattaya เป็นต้น
       2) Store Open Time: ระบุเวลาเปิดทำการ (กรณีเปิดตลอด 24 ชม. ไม่ต้องกรอก)
       3) Store Closed Time : ระบุเวลาปิดทำการ (กรณีเปิดตลอด 24 ชม. ไม่ต้องกรอก)
       4) Store Date Opened : ติ๊กเลือกวันเปิดทำการ 
       5) Product All : ปรับ "Yes" ให้แสดงสินค้าทั้งหมด, ปรับ "No" ให้ไม่แสดงสินค้า
       6) Pick Up Point :  ปรับ "Yes" กรณีที่มีจุดรับสินค้า, ปรับ "No" กรณีที่ไม่มีจุดรับสินค้า
       7) Slug : กรอก slug ของสาขา ปกติจะกรอกตามชื่อสาขา แต่ห้ามเว้นวรรค และห้ามใส่สัญลักษณ์พิเศษ (ใช้  " - "  กับ  " _ "  ได้)
       8) Company : เลือกบริษัทที่สร้างไว้
       9) Staff :   *ไม่จำเป็นต้องปรับ
       10) Staff Assignment :   *ไม่จำเป็นต้องปรับ
       11) Pos Combination : ปรับ "ใช่" กรณีที่มีเชื่อมกับ Pos, ปรับ "No" กรณีที่ไม่ได้เชื่อมกับ Pos
       12) Warehouse : เลือกคลังสินค้าที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีให้เลือก "none"
       13) Project Type : เลือกประเภทสาขา 
​​​​​​​
     2.1.2 แถบ "ที่อยู่"

​​​​​​​       1) โทรศัพท์ : กรอกเบอร์โทรติดต่อของสาขา
       2) ประเทศ: เลือกประเทศ
       3) จังหวัด : เลือกจังหวัด
       4) อำเภอ : เลือกอำเภอ
       5) ตำบล : เลือกตำบล
       6) ที่อยู่ :  กรอกที่อยู่ นอกเหนือจากข้อ 2 - 5 เช่น เลขที่บ้าน ถนน เป็นต้น
       7) รหัสไปรษณีย์ : กรอกรหัสไปรษณีย์
       8) Latitude : กรอก Latitude สำหรับแสดงพิกัดบนหน้าเว็บไซต์
       9) Longitude : กรอก Longitude สำหรับแสดงพิกัดบนหน้าเว็บไซต์

​​​​​​​       ​​​​​​​หลังจากใส่ข้อมูลทั้ง 2 แถบแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง แล้วกด "ดำเนินการ" -> "แก้ไข" สาขาที่เพิ่งสร้างไป จะแสดงแถบใหม่ขึ้นมา

     2.1.3 แถบ "รูปภาพ" สำหรับใส่รูปหน้าปกติสาขา

​​​​​​​

        1) ลากรูปจากในคอมพิวเตอร์มาวางที่ วางไฟล์ที่นี่ หรือกดคลิกในช่องวางไฟล์ที่นี่ แล้วเลือกรูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
​​​​​​​            ขนาดรูปที่แนะนำคือ 874 x 460 pixel
​​​​​​​​​​​        2) ดำเนินการ: เป็นตัวจัดการรูปที่มีการใส่ไว้ แบ่งเป็น แก้ไข กับลบ​​​​​​​

        หลังจากใส่รูปเสร็จแล้ว ให้กดบันทึกเปลี่ยนแปลง
​​​​​​​
  2.2 ปุ่ม "ดำเนินการ" : เป็นปุ่มสำหรับจัดการสาขาที่มีการเพิ่มไว้แล้ว
        - แก้ไข: แก้ไขสาขาที่ทำการเพิ่มไว้
        ​​​​​​​- ลบ: ​​​​​​​กดเพื่อทำการลบสาขาที่ไม่ต้องการใช้ออก เมื่อกดจะมีหน้าต่างขึ้นมา ถ้ายืนยันที่จะลบให้กดปุ่มตกลง