ชี้แจงเรื่องการใช้งาน Text Editor

1. มีการปรับการใช้งาน Text Editor บางจุดออก เช่น ปรับขนาดตัวอักษร, ปุ่ม bullet ฯลฯ เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเชื่อมต่อกับ Market place อื่น ๆ หรือทำให้การแสดงผลในอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ออกมาไม่สวยงาม

2. การใช้งานฟังก์ชั่นตาราง แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้งาน เนื่องจากไม่รองรับกับการแสดงผลในอุปกรณ์พกพา ทำให้เวลาแสดงผลที่อุปกรณ์พกพาอาจจะแสดงข้อมูลได้ไม่ครบ หรือเลื่อนดูเนื้อหาไม่ได้ทั้งหมด (*หากทำตารางเป็นรูปจะแสดงผลได้ครบแต่รูปจะเล็กเกินไป)