How to add Downline

การเพิ่มลูกทีม
ฟังก์ชั่นการใช้งานของแม่ทีม เพื่อใช้เพิ่มลูกทีมได้เอง

 

มีวิธีการดังนี้

1. ไปที่เมนู "สมาชิก"


2. เลือกเมนู "ลูกทีมของฉัน" จะแสดงรายการลูกทีมทั้งหมดที่มีการเพิ่มไว้

 3. กดคลิกปุ่ม "เพิ่มรายการ" จะแสดงหน้าต่างให้กรอก

    1) ชื่อ : ช่องกรอกชื่อสมาชิก
    2) นามสกุล : ช่องกรอกนามสกุล
    3) อีเมล : ช่องกรอกอีเมล และใช้สำหรับเป็น User เข้าสู่ระบบ
    4) รหัสผ่าน : ช่องกรอกรหัสผ่านสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ
    5) ยืนยันรหัสผ่าน : ช่องกรอกรหัสผ่านให้ตรงกับข้อ 4)
    6) ประเภท : เลือกประเภท "บุคคล" หรือ "องค์กร"
    7) หมายเลขอ้างอิง : ช่องกรอกหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี)
    8) นโยบายส่วนตัว : ติ๊กเพื่อยอมรับการใช้งานตามนโยบายส่วนตัว
    9) รับข่าวสาร : ติ๊กเพื่อยอมรับการแจ้งเตือนข่าวสารและข้อเสนอพิเศษทางอีเมล

    เมื่อกรอกครบแล้ว กดบันทึกเปลี่ยนแปลง เป็นอันเสร็จสิ้น สามารถส่งอีเมล และรหัสผ่านให้ลูกทีมเข้าใช้งานได้เลย