สถานะการสั่งซื้อ


สามารถดูคู่มือการใช้งานรูปแบบวิดีโอ ของฟังก์ชัน Youtube ได้ที่:​​​​​​​  สถานะการสั่งซื้อ​​​​​​​

สถานะการสั่งซื้อ
ระบบสถานะการสั่งซื้อ ใช้สำหรับดำเนินการเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อ ทั้งเพิ่ม แก้ไข หรือลบ

1. ปุ่มเพิ่มสถานะ: ใช้สำหรับเพิ่มสถานะใหม่เข้าระบบ
2. ดำเนินการ: เป็นปุ่มสำหรับจัดการสถานะการสั่งซื้อที่มีการเพิ่มไว้


ปุ่มเพิ่มสถานะ
ใช้สำหรับเพิ่มสถานะใหม่เข้าระบบ
วิธีใช้งาน: กดคลิกที่ปุ่มเพิ่มสถานะจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา แบ่งเป็น 2 แถบ ดังนี้

  1. แถบบทนำ​​​

    1) Title: ชื่อสถานะการสั่งซื้อ แบ่งตามภาษา เช่น Title (th) เป็นที่ใส่ชื่อสถานะการสั่งซื้อหน้าภาษาไทย
​​​​​​    ​2) Active: เลือกเปิด/ ปิดสถานะคำสั่งซื้อ
        - เลือก Yes: เปิดสถานะคำสั่งซื้อ
        - เลือก No: ไม่เปิดสถานะคำสั่งซื้อ
    3) Stock Condition: ระบุเงื่อนไขคลังสินค้าที่ผูกกับสถานะคำสั่งซื้อ มี -1, 0 และ 1 (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
    4) Color Status: ระบุโค้ดสีของสถานะการสั่งซื้อ เช่น #1b1cc8 สีน้ำเงิน
    5) Fixed: *อยู่ระหว่างการพัฒนา
    6) Booking Status: สถานะการจองที่เกี่ยวข้องกับสถานะการสั่งซื้อ (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
    7) Payment Confirm Status: เลือกปรับการยืนยันสถานะการชำระเงิน (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
    8) BCC: *อยู่ระหว่างการพัฒนา
    9) CC: *อยู่ระหว่างการพัฒนา
    10) Point Condition: ช่องกรอกเงื่อนไขคะแนน  (ไม่จำเป็นต้องปรับ)
    11) เงื่อนไขเครดิต: *ใช้เฉพาะเว็บไซต์ประเภท B2B บางแพ็คเกจ
    12) Subscription Status: *อยู่ระหว่างการพัฒนา

    13) Voucher: *ใช้เฉพาะเว็บไซต์ประเภทโรงแรม ทัวร์ บางแพ็คเกจ
    14) Review: *อยู่ระหว่างการพัฒนา
    15) Return: *เฉพาะแพ็คเกจที่รองรับ
    16) Commission: *ใช้เฉพาะเว็บไซต์ประเภท B2B บางแพ็คเกจ
    17) Cancel: *อยู่ระหว่างการพัฒนา
    18) Pay again: เลือกปรับ Yes หรือ No
           - ปรับ Yes เพื่อให้สถานะนี้สามารถเลือกชำระเงินได้อีกครรั้ง (เลือกชำระใหม่ได้ที่หน้าคำสั่งซื้อของลูกค้า)
           - ปรับ No ทำให้สถานะนี้ไม่สามารถกดชำระเงินใหม่ได้
​​​​​​​
    19) Email Notify:  การติ๊กเลือกแจ้งเตือนผ่าน Email
          (กรณีติ๊กที่ช่อง Staff จะมีฟิลด์ Email Notify Staff สำหรับเลือก Staff ที่จะได้รับอีเมล)
          *ตัวเลือก Admin ยังไม่ทำงาน อยู่ระหว่างพัฒนา กรุณาใช้ตัวเลือก Staff แทน
    20) SMS Notify: การติ๊กเลือกแจ้งเตือนผ่าน SMS
​​​​​​​          (กรณีติ๊กที่ช่อง Staff จะมีฟิลด์ SMSl Notify Staff สำหรับเลือก Staff ที่จะได้รับ SMS)
          ​​​​​​​*ตัวเลือก Admin ยังไม่ทำงาน อยู่ระหว่างพัฒนา กรุณาใช้ตัวเลือก Staff แทน
    21) Notify: *ใช้สำหรับบางแพ็คเกจ
    22) Line Notify: การแจ้งเตือนผ่าน Line
          (จะแสดงเมื่อทำการเชื่อมต่อระบบแล้วเท่านั้น) วิธีการเชื่อมต่อ


​​​​​​​  2. แถบรูปแบบอีเมล

​​​​​​​​​​​​​​


​​​​​​​​​​​​​​    1) Subject: ช่องกรอกหัวข้ออีเมล แบ่งตามภาษา
​​​​​​​         เช่น Subject (th) เป็นที่กรอกหัวข้ออีเมลหน้าภาษาไทย
​​​​​​​    2) Body: ช่องกรอกเนื้อหาอีเมล แบ่งตามภาษา
         เช่น Body (th) เป็นที่กรอกเนื้อหาอีเมลหน้าภาษาไทย

​​​​​​​  3. แถบ SMS: สำหรับกรอกข้อความส่ง SMS

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​  4. แถบแจ้งเตือน: สำหรับกรอกข้อความส่ง Notify ใช้คู่กับ Notify

​​​​​​​  5. แถบหมายเหตุ: สำหรับระบุข้อความ Remark ท้ายใบคำสั่งซื้อ


​​​​​​​ตัวอย่าง Remark ท้ายใบสั่งซื้อ ตามรูปด้านล่าง

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​  6. แถบ Auto Status: แสดงหน้าการตั้งค่าการปรับสถานะคำสั่งซื้ออัตโนม้ติ และเพิ่มการตั้งค่าการปรับสถานะคำสั่งซื้ออัตโนมัติ
      เช่น กรณีตั้งค่าเมื่อเลือกชำระเงินผ่านการโอนเงิน ถ้าไม่แจ้งโอนเงินภายในระยะเวลา 24 ชม. สถานะคำสั่งซื้อจาก "รอชำระ" จะเปลี่ยนเป็น "ยกเลิก"
 

​​​​​​​

​​​​​​​   
​​​​​​​  กดปุ่ม "Add Auto" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา

​​​​​​​

    1) ชื่อ: ตั้งชื่อการปรับสถานะอัตโนมัติ
    2) By Payment Method: เลือกช่องทางการชำระเงิน
    3) To Status: เลือกสถานะที่ต้องการเปลี่ยนหลังครบระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 4)
    4) Every (Hours): ระบุตัวเลขระยะเวลา เช่น 12 เท่ากับ 12 ชั่วโมง
    5) Status: เลือกเปิด/ ปิดการปรับสถานะอัตโนมัติ
        - เลือก Yes: เปิดการปรับสถานะอัตโนมัติ
​​​​​​​        - เลือก No: ปิดการปรับสถานะอัตโนมัติ

    ตัวอย่างการตั้งค่า​​​​​​​  

    1) ชื่อ: ตั้งชื่อ "ยกเลิกอัตโนมัติถ้าไม่แจ้งโอนเงินภายใน 24 ชั่วโมง"
    2) By Payment Method: เลือกช่องทางการชำระเงิน เป็น "Transfer"
    3) To Status: เลือกสถานะเป็น "ยกเลิก"
    4) Every (Hours): ระบุตัวเลขระยะเวลาเป็น "24"
    5) Status: เลือก "Active"
​​​​​​​​​​​​


ปุ่มดำเนินการ
เป็นปุ่มสำหรับจัดการสถานะการสั่งซื้อที่มีการเพิ่มไว้
  ​​​​​​​- แก้ไขกำหนดเอง: แก้ไขสถานะการสั่งซื้อที่ทำการเพิ่มไว้
  - รีเซ็ตกำหนดเอง: ​​​​​​​กดเพื่อลบสถานะการสั่งซื้อที่ไม่ต้องการใช้ออก
​​​​​​​    (ไม่แนะนำให้ลบ ถ้าไม่ใช้งานให้ปรับสถานะเป็น Nonactive)