งานบริการ

งานบริการ

(ตัวอย่างงานบริการที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ ตามรูปด้านบน)

 

มีวิธีการดังนี้

1. กดคลิกที่เมนู "สินค้าและบริการ"

 

2. กดคลิกที่เมนู "งานบริการ" จะแสดงหน้า "งานบริการ" โดยแบ่งการใช้งานเป็น 3 ส่วน

     2.1 ส่วนที่ 1 : เพิ่มงานบริการ

          หลังกกดคลิกที่ปุ่ม "เพิ่มงานบริการ" จะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา หน้าต่าง "เพิ่มงานบริการ" โดยแบ่งเป็น 2 แถบ คือ

          แถบที่ 1 : บทนำ

          1) Title : ช่องกรอกชื่อบริการ (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

          2) Slug : ช่องกรอกชื่อ Slug ของงานบริการ ให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด ห้ามเว้นวรรค แต่ใช้ขีดกลางหรือขีดล่างได้ (ห้ามซ้ำกับที่เคยตั้งแล้ว)

          3) Status : เลือกสถานะของงานบริการที่จะสร้าง
                            - Active ให้แสดงที่หน้าบ้าน

                            - Disable ไม่ให้แสดงที่หน้าเว็บไซต์

                            - Hide ซ่อน

                            - Soon กำหนดวันที่จะแสดงงานบริการที่หน้าเว็บไซต์

          4) Template : เลือก Template ที่มีการสร้างไว้ (ไม่จำเป็นต้องเลือก)

          5) Price : ช่องกรอกราคา

          6) Intro : ช่องกรอกบทนำ (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

 

          แถบที่ 2 : เนื้อหา

          7) Description   : ช่องกรอกเนื้อหางานบริการ (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

          8) Highlight   : ช่องกรอกไฮไลท์งานบริการ (กรณีที่เว็บไซต์มีหลายภาษาให้กดสลับภาษาเพื่อกรอกข้อมูลภาษาอื่นด้วย)

          9) ปุ่ม Add Option   : กดเพื่อเพิ่มช่องกรอกไฮไลท์งานบริการ

 

     2.2 ส่วนที่ 2 : ดำเนินการ

          ใช้สำหรับดู/ แก้ไข/ ลบ งานบริการที่ทำการเพิ่มไว้แล้ว

     2.3 ส่วนที่ 3 : POS

           ช่องระบุตัวเลขเพื่อเรียงลำดับงานบริการที่แสดงที่หน้าเว็บไซต์ โดยจะเรียงจากตัวเลขน้อยไปหามาก เช่น 1 -> 10 -> 20 เป็นต้น